Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodu www.odinhockey.com

 

  1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na adrese www.odinhockey.com (dále též uváděno jen jako „e-shop“) společností ODIN HOCKEY s.r.o., IČO 06231454, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni.

 

Nákup v e-shopu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem na e-shopu souvisejí.

 

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace.

 

 

  1. Důležité pojmy (definice)

 

PRODÁVAJÍCÍ

ODIN HOCKEY s.r.o.

IČO/DIČ: 06231454 / CZ06231454

Jedlová 250, Záluží

330 11 Třemošná

 

Provozovna

ODIN HOCKEY s.r.o.

Svojkovice 7

338 22 Svojkovice u Rokycan

 

Provozovna e-shopu a adresa pro doručování korespondence nebo vrácení zboží je rozdílná od sídla společnosti.

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Plzni, spisová značka C 34813.

 

Kontaktní adresa pro doručování elektronické pošty: info@odinhockey.com

 

KUPUJÍCÍ – Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.odinhockey.com uzavře s námi, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některé zboží vystavené na internetových stránkách e-shopu. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ), právnická osoba (např. s.r.o. nebo akciová společnost) nebo spotřebitel.

 

SPOTŘEBITEL – Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

 

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA – Je to kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má Prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele (tj. text, kde bude místo „Kupující“ uvedeno „Spotřebitel“).

 

SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM – Je to kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.e-shop.odinhockey.com (vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY – Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

III.      Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Kupující objednává zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém e-shopu.

 

POPIS ZBOŽÍ – V e-shopu (na webovém rozhraní) je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností zboží. Veškeré prezentace zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

 

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ – Pro objednání zboží přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČO, DIČ, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail a telefonní kontakt a vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží. Objednávat zboží je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, expedice pak probíhá pouze v pracovních dnech. Prodávající upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo okolností, za které neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

 

O obdržení objednávky vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) již poté nejsou možné.

 

Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí nebo pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a dodavatel není dlouhodoběji schopen dodat nové skladové zásoby. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené kupní smlouvy (neboť bychom nebyli schopni vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na váš e-mailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou kupní cenu nebo její část, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jakým byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od kupní smlouvy.

 

V případě pochybností vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

 

Vlastnické právo ke zboží na vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.

 

Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě a není přístupná.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET – Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, obratem obdržíte na vámi zadaný e-mailový kontakt přístupové údaje pro přístup k uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

 

 

  1. Cena zboží a platba

 

CENA ZBOŽÍ – U jednotlivých položek zboží je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Protože jako Prodávající jsme plátci daně z přidané hodnoty (DPH), jsou ceny uváděné na webovém rozhraní cenami včetně DPH. Sazby DPH jsou sazby dle příslušné legislativy České republiky. Pokud jste plátce DPH registrovaný v jiném členském státě EU a nakupujete naše zboží pro podnikatelské účely, prosím kontaktujte nás. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v čl. V. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat“) je již uvedena včetně dopravného a balného.

 

Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží v našem vlastnictví.

 

ZPŮSOB PLATBY – Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 

Bezhotovostně bankovním převodem na naše bankovní účty. Pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Pokud platíte Vaši objednávku v měně EUR, směřujte prosím platbu na účet vedený v EUR, v případě platby v měně CZK, směřujte prosím platbu na účet vedený v CZK. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve expedováno.

 

Bezhotovostně online platební kartou prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ČSOB, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních či kreditních karet s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

 

Kupní cena se hradí v CZK nebo v EUR na účty v příslušných měnách.

 

SPLATNOST KUPNÍ CENY

 

V případě bezhotovostního převodu bankovním převodem je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. V případě bezhotovostní platby online platební kartou je kupní cena splatná okamžitě po objednání. Pokud není platba za objednané zboží uhrazena v době splatnosti, zasíláme o tom informační e-mail s upozorněním, že pokud nebude platba uskutečněna ani v náhradní lhůtě, bude objednávka stornována.

 

O úhradě kupní ceny vám na váš e-mail zašleme fakturu – daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi. Faktura zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce.

 

 

  1. Dodací podmínky

 

ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ – Zboží dodáváme prostřednictvím přepravce na vámi uvedenou doručovací adresu. Způsob dodání (a tedy i přepravce) vyberete při objednávce z možností uvedených na webovém rozhraní. Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a takové odmítnutí není považováno za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

 

DODACÍ LHŮTA – Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Zboží skladem připravíme k expedici (tj. předáváme přepravci) do 7–10 dní po připsání kupní ceny na náš účet, byť se snažíme o expedici do 3–4 pracovních dnů.

 

NÁKLADY NA DOPRAVU – Výše ceny za dodání zboží závisí na vámi zvoleném způsobu a místu dodání a je uvedena na webovém rozhraní.

 

BALNÉ – Balné je již obsaženo v kupní ceně.

 

Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zboží opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

 

Při převzetí zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u dopravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a již není možné reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

 

 

  1. Odstoupení od kupní smlouvy

 

Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno e-mailem na info@odinhockey.com nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

 

Ani jako spotřebitel však nemůžete od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem smlouvy plnění uvedené v § 1837 občanského zákoníku.

 

Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenství a případných dárků, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme vám zboží nechat pojistit.

 

Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od smlouvy, připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jakým jste platbu hradili.

 

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy dle odst. 1 vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů uhrazených s dodáním zboží. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám platbu uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

 

Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

 

Vyhrazujeme si právo od smlouvy odstoupit, pokud z důvodů nikoli na naší straně není již možné zboží dodat (přestalo se vyrábět, nelze jej již dovézt či získat od dodavatele v běžné dodací lhůtě – viz čl. III. odst. 3 VOP). Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme na váš e-mailový kontakt nebo doručovací adresu. V případě, že jsme od vás obdrželi před naším odstoupením od smlouvy platbu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

 

Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, kupní smlouvou a těmito VOP z důvodů uvedených v zákoně, smlouvě či VOP.

 

Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodu, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek vrátit nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

 

VII.     Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

 

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

 

Jako Prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží uvedeno jinak. Je-li zbožím věc podléhající rychlé zkáze, je na ní místo záruční doby vyznačena doba, po kterou lze věc použít (po tuto dobu je poskytována záruka za jakost).

 

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu věci za novou anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad nebo na výměnu součásti či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

 

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním a uchováváním. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.

 

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat e-mailem na kontakty uvedené v čl. II. VOP. Reklamované zboží prosím doručte osobně, poštou či obdobným způsobem na naší adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 

Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím dopravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je například neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@odinhockey.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 

VIII.   Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 

Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese: info@odinhockey.com

 

Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 

Pokud mezi námi jako Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

 

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

 

Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

 

Tyto VOP jsou účinné od 1. ledna 2021.